Thursday, August 2, 2012

Aboon Dbashmayo -Our Lord's Prayer in Aramaic (Syriac)


Some branches of the Eastern Church still use in their liturgy the Syriac language,which is very close to the Aramaic spoken by Jesus."Our Lord's Prayer'" in Syriac exists in several versions.I have put some of them up here for you to listen.The prayer in Syriac is called Abwoon D' Bashmayo.


the Lord's Prayer in Syriac AramaicThe Lord's prayer sung in Syriac.
ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
Abun dbašmayo
Our father
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
Nethqadaš šmokh
Hallowed be Thy name
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
Tithe malkuthokh
Thy Kingdom come
ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ
Nehwe sebyonokh
Thy will be done
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ykano dbašmayo oph bar`o
On earth as it is in heaven
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
Hab lan laħmo dsunqonan yowmono
Give us this day our daily bread
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
Wašbuq lan ħawbayn waħtohayn
And forgive our debts
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
ykano doph ħnan šbaqan lħayobayn
As we have forgiven our debtors
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
Lo ta`lan lnesyuno
Lead us not into temptation
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
Elo paşo lan men bišo
But deliver us from evil
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
Meţul ddilokh hi malkutho
For Thine is the Kingdom
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
Wħaylo wtešbuħto
Power and the Glory
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
L`olam `olmin
For ever and ever
ܐܡܝܢ
Amin
Amen

Here is some vocabulary from the prayer
Abbun - Our Father

d'Bashmayo - In Heaven

Shmoch -name (probably)

malkutoch - Kingdom

sebyonoch - Will

aykano - like (as)

baro - Earth

bisho - evil

metul = because
d-dheelakh = of which - "yours" (it's a grammatical construct signifying ownership)

hee = is

u-khaila = and - power

u-theshbooktha = and glory


Read also
No such thing as the Lord's Prayer in GALILEAN Aramaic!

Blog Widget by LinkWithin